PROJEKTI

PROJEKTS
Biedrības “Orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme”” kapacitātes stiprināšana
2007.NVOF2.2./4-1/08

Projektu īsteno: Biedrība "Orientēšanās klubs "Ziemeļkurzeme"".
Programma, kuras ietvaros atbalstīts projekts: Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu NVO fonda programma: “NVO kapacitātes stiprināšanas programma”
Projekta īstenošanas vieta: Kurzeme, Ventspils un Talsu rajoni
Projekta īstenošanas laiks: 2008. gada 1. maijs – 2009. gada 31. oktobris
Projekta mērķis: Projekta “Biedrības “Orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme”” kapacitātes stiprināšana” vispārējais mērķis ir būtiski celt organizācijas kapacitāti un iespējas tās darbības ilgtermiņa plānā izvirzīto mērķu sasniegšanai. Organizācijas ilgtermiņa darbības plāna vispārējais mērķis ir attīstīt un popularizēt orientēšanās tautas sportu, kā veselīga dzīvesveida komponenti Ventspils un Talsu rajonā, veicinot plašāka Ziemeļkurzemes iedzīvotāju loka iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs brīvā dabā.
Projekta mērķa auditorija: Projekta tiešā mērķa auditorija ir organizācijas esošie un potenciālie biedri, taču, realizējot projekta aktivitātes, tiks radīti labvēlīgi priekšnoteikumi organizācijas ilgtermiņa darbības mērķu realizēšanai, kas, savukārt, vērsti uz plašu Ventspils un Talsu rajona sabiedrības daļu.
Projekta izmaksas: Projekta kopējās izmaksas ir 20 988 EUR, no kuriem 18 788 EUR jeb 89,52 % veido Eiropas Ekonomiskās zonas, Norvēģijas finanšu instrumentu un Latvijas valsts budžeta finansējums. 10,48% jeb 2 200 EUR līdzfinansē biedrība “Orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme””.
Projekta īss apraksts: Projekta “Biedrības “Orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme”” kapacitātes stiprināšana” galvenais mērķis ir ievērojami uzlabot organizācijas veiktspēju tās izvirzīto mērķu sasniegšanai. Projekta realizācijas laikā plānots būtiski uzlabot organizācijas sekmīgas darbības nodrošināšanai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi (iegādājoties mūsdienīgu inventāru un aprīkojumu, izveidojot jaunas un atjaunojot novecojušās specializētās orientēšanās tautas sporta kartes), kā arī veikt organizācijas biedru apmācību (mūsdienīga orientēšanās tautas sporta pasākumu un sacensību organizēšana, distanču plānošana, darbs ar specializētajiem tehniskajiem līdzekļiem un programmatūru, pasākumu publicitātes nodrošināšana u.c.), tā kāpinot biedrības organizatorisko cilvēkresursu kapacitāti.
Organizācijas kapacitātes stiprināšanas projekta realizācija nepieciešama, lai sekmētu veiksmīgu tās turpmāko darbību un attīstību nosprausto mērķu sasniegšanai. Projekta realizācija ļaus organizācijai īstenot tās ilgtermiņa darbības mērķi un efektīvi darboties izraudzītajā jomā. Tā ļaus piesaistīt ievērojami plašāku Ventspils un Talsu rajona iedzīvotāju daļu orientēšanās tautas sportam, kā demokrātiskam, dažādu paaudžu, sociālo slāņu, nodarbošanās veidu, izglītības un ienākumu līmeņa pārstāvjus vienojošam, fiziskās aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu veicinošam aktivitāšu kopumam. Projekts veidots tā, lai pēc tā realizācijas biedrības veiktspēja un materiāli tehniskā bāze būtu sasniegusi līmeni, pie kura nepieciešama tikai tā tālāka uzturēšana un attīstība, ko turpmāk būtu iespējams veikt jau ar organizācijas sagaidāmajiem pašas spēkiem.
Sagaidāms, ka projekta rezultāts, kad būs ievērojami uzlabota biedrības "Orientēšanās klubs "Ziemeļkurzeme"" materiāli tehniskā bāze, tās cilvēkresursu prasmes un veiktspēja, būs būtisks priekšnoteikums tālākai organizācijas darbības ekspansijai Ziemeļkurzemē, piesaistot plašākus sabiedrības slāņus fiziskām aktivitātēm dabā orientēšanās tautas sporta veidolā.
Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes, kas nodrošinās projekta tiešo mērķu sasniegšanu:
1) nodrošināt organizāciju ar tās darbībai nepieciešamo datortehniku,
2) nodrošināt organizāciju ar tās darbībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un inventāru,
3) ieviest visās organizācijas rīkotajās aktivitātēs elektroniskās atzīmēšanās sistēmu SportIdent, un veikt organizācijas cilvēkresursu apmācību turpmākam patstāvīgam darbam ar to,
4) nodrošināt organizācijas darbību ar tās aktivitātēm nepieciešamām aktuālām, mūsdienu standartiem atbilstošām orientēšanās sporta kartēm, tā paplašinot organizācijas aktivitāšu norises vietu skaitu un ģeogrāfisko izkliedi,
5) apmācīt organizācijas cilvēkresursus praktiskā novecojušu orientēšanās karšu atjaunošanā, tā, lai tie organizācijas turpmākā darbībā paši varētu veikt karšu aktualizāciju,
6) sekmēt un nodrošināt organizācijas cilvēkresursu pieredzes un zināšanu iegūšanu orientēšanās taku distancēs (OTD – orientēšanās aktivitāte invalīdiem) aktivitāšu organizēšanā,
7) apmācīt organizācijas cilvēkresursus praktiskā mūsdienīgu, starptautiskajiem standartiem atbilstošu un pareizi plānotu orientēšanās tautas sporta aktivitāšu rīkošanā – sagatavojot tos tālākai organizācijas ilgtermiņa darbības plāna īstenošanai,
8) veikt Ziemeļkurzemes rogaininga poligona izveides iespēju un priekšnosacījumu izpēti,
9) nodrošināt informācijas par projekta norisi un rezultātiem pieejamību visām ieinteresētām pusēm (galvenokārt – organizācijas turpmākās darbības aktivitāšu potenciālajai mērķauditorijai), kā arī izdot informatīvu bukletu par orientēšanās tautas sportu, kā veselību nostiprinošas brīvā laika pavadīšanas iespēju Ziemeļkurzemē,
10) veikt projekta sekmīgas ieviešanas gaitas kontroli un vadību.
 
Projektu “Biedrības “Orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme”” kapacitātes stiprināšana” atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību”.

Par materiāla saturu visu atbildību uzņemas biedrība “Orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme””.
Biedrības “Orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme”” kapacitātes stiprināšana 2007.NVOF2.2./4-1/08 [MS Word dokuments]


OKZK projekti:
1. Biedrības Orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme” kapacitātes stiprināšana, 2007.NVOF2.2./4-1/08.
2. Iesaisties, iepazīsti, orientējies! (Nr. 98/TNF2008-14-15)
3. Talsu rajona tautas orientēšanās sporta sacensību seriāla “Zig-Zag” 2009. g. sezonas norise"
sacensību kalendārs
aktuāli
poligons
šodien pērk torti
Līga
statistika
atbalstītāji
TNF
LVM
Talsu rajona padome
Dundaga
Ieroci
Vizbulites
Ventspils
Piedzivojumu Parks